Buskerud Bildende Kunstnere


VEDTEKTER FOR BUSKERUD BILDENDE KUNSTNERE – BBK – 2019


§ 1: ORGANISASJONSFORM
BBK er en fagorganisasjon for profesjonelle billedkunstnere i Buskerud fylke.
BBK er en av Norske Billedkunstneres distriktsorganisasjoner og er forpliktet av vedtekter og landsmøtevedtak i Norske Billedkunstnere.
BBK er organisert som en forening uten selvstendig økonomisk formål.


§ 2: FORMÅL
BBK skal ivareta billedkunstnernes faglige, økonomiske, ideelle og sosiale interesser i Buskerud.


§ 3: MEDLEMSKAP
§ 3-1. Skriftlig søknad om medlemskap stiles til BBK´s styre.
Medlemskap oppnås av profesjonelle billedkunstnere bosatt i BUSKERUD, og som oppfyller vedtatte opptaksvilkår for distriktsorganisasjonene, vedtatt på NBKs Landsmøte.
Medlemskap i BBK medfører automatisk medlemskap i NBK.

§ 3-2. Medlemmer plikter å svare kontingent til både BBK og NBK.
Kontingentene innbetales til NBK.
Kontingenten til BBK fastsettes av årsmøtet.
Medlemmer som ikke har betalt kontingentene innen årets utgang og som har mottatt skriftlig påkrav, mister sitt medlemskap i BBK. Nytt medlemskap kan bare oppnås etter betaling av skyldig kontingent. Ved oppnådd pensjonsalder svares halve kontingenten til BBK.

§ 3-3. Profesjonelle billedkunstnere som bosetter seg for kortere eller lengre tid i BUSKERUD har rett til opptak uten ny vurdering når de har vært medlem i en annen distriktsorganisasjon.

§ 3-4. Ved innmelding gir det enkelte medlem fullmakt til at BBK kan forhandle om, og inngå avtaler om bruk og vederlag, for bruk som finner sted i Buskerud, og for vederlag som ytes på kulturpolitisk grunnlag i Buskerud.

§ 4: BBKs ORGANER
- Årsmøtet (§ 5)
- Styret (§ 6)
- Nominasjonsutvalget (§7)
- Kunstnerisk råd (§ 8)

§ 5: ÅRSMØTET
§ 5-1: Årsmøtet Årsmøtet er BBKs øverste organ. Vedtak fattet på Årsmøtet er bindende for BBKs medlemmer.

§.5-2.Frister.
1. Årsmøtet holdes hvert år før 10. mars.
Innkalling med foreløpig dagsorden sendes ut minst 2 måneder før møtet.
Saker til Årsmøtet fremmes til Styret og må være innkommet 4 uker før Årsmøtet.
Dagsorden med samtlige sakspapirer sendes ut minst 2 uker før møtet.
Bare saker som er fremmet på denne måten kan tas opp på Årsmøtet.

§ 5-3. Årsmøtet
Alle medlemmer av BBK har rett til å møte på Årsmøtet. Medlemmer som ikke kan møte på Årsmøtet kan gi skriftlig fullmakt til et annet medlem. Fullmakt med åpent mandat sendes et medlem, fullmakt med bundet mandat sendes styret.
Ingen medlemmer kan ha mer enn to fullmakter.
Årsmøtet er beslutningsdyktig når, det er lovlig innkalt.
Dersom Årsmøtet ikke er beslutningsdyktig, innkalles det til nytt årsmøte innen 3 uker. Dette Årsmøtet er beslutningsdyktig uansett fremmøte, men kan bare behandle saker som var fremmet til det ordinære Årsmøtet.

§ 5-4. Konstituering av Årsmøtet
Årsmøtet konstitueres ved godkjenning av innkallingen, fastsettelse av dagsorden og valg av møteledere og to representanter til å godkjenne referatet.

§ 5-5. Årsmøtesaker
Årsmøtet behandler:
- Styrets årsberetning
- Regnskap med revisjonsberetning
- Saker fremmet av eller gjennom Styret
- Handlingsprogram for kommende periode
- Budsjett for kommende periode
- Fastsettelse av medlemskontingent
- Oppnevninger
- Valg

§ 5-6. Valg.
Årsmøtet velger:
- Styrets medlemmer med vara (5 rep. og 2 vara) Styret fungerer som Kunstnerisk Råd til Novemberutstillingen og til opptak av nye medlemmer.
- Nominasjonsutvalget med vara (2 rep.)
- Representant til Regionalt utsmykkingsutvalg (RSU) (1 rep. og 1 vara)
- Representant til Østlandsutstillingen (1.reprs. og 1 vara)
- Revisor når dette er aktuelt
- Representanter til Representantskapet i Kunstnersenteret i Buskerud (2 rep.og en vara)
- Delegater til Landsmøtet i Norske Billedkunstnere
- Representanter til alle verv velges for 2 år. Vara velges for 2 år. Samme person kan ikke velges til flere av organisasjonens organer. Ved alle valg, er det bare medlemmer av BBK som er valgbare.

§ 6. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE
1. Ekstraordinært Årsmøte innkalles av Sentralstyret når 2/3 av Sentralstyrets medlemmer eller et enstemmig Kontrollutvalg, eller minst fem grunnorganisasjoner krever det. Krav om ekstraordinært Årsmøte sendes skriftlig til Styret. Innkallingen sendes minst 1 måned før møtet. Sakspapirer skal følge innkallingen. Bare den eller de saker det sammenkalles for, kan behandles på Ekstraordinært Årsmøte. Regler for saksbehandlingen er for øvrig som for ordinært Årsmøte.

§ 7. STYRET
§ 7-1. Styret er BBKs øverste organ mellom årsmøtene.
Styret velger normalt sin leder/nestleder.
§ 7-2. Styret leder og har ansvar for BBKs virksomhet, med unntak av de oppgaver som etter vedtektene er tillagt Årsmøtet (§ 5), Nominasjonsutvalget (§7), Kunstnerisk råd (§ 8). Styret har ansvar for gjennomføring av vedtak fattet på Årsmøtet.

§ 7-3 Styret i BBK utgjør Kunstnerisk råd og tiltrer som Kunstnerisk Råd i enkelte saker som jury for Novemberutstillingen og i vurdering av søknader om opptak i BBK

§ 7-4. Styret innkalles og sakspapirer sendes ut, i god tid før styremøtet. Det skal føres referat fra styremøtene. Innkalling, saksliste og referat gjøres fortløpende tilgjengelig for medlemmene etter forespørsel.

§7-5. Styret er beslutningsdyktig når minst 2/3 av medlemmer eller vara, herunder også leder eller nestleder, er til stede. Alle vedtak treffes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er leders eller, i dennes fravær, nestleders stemme avgjørende.


§ 8. NOMINASJONSUTVALGET
§ 8-1 Nominasjonsutvalget skal under hensyn til forslag fra Styret og medlemmene, nominere kandidater til styret i BBK, kandidater til Nominasjonsutvalget, kandidater til Østlandsutstillingen, kandidater til RSU og kandidater til Representantskapet i Kunstnersenteret i Buskerud. Nominasjonsutvalgets innstilling skal følge sakspapirene til Årsmøtet.

§ 8-2 Nominasjonsutvalget skal under hensyn til forslag fra Styret og medlemmene foreslå inntil tre kandidater til hvert av vervene som skal velges på NBKs Landsmøte.

§ 8-3 Nominasjonsutvalget skal under hensyn til forslag fra Styret og medlemmene foreslå kandidater til Den Nasjonale Jury og NBKs Stipendkomite.

§ 8-4 Nominasjonsutvalget innstiller også kandidater til: Kunstnersenterets styre (2 reprs.og en vara), Innstillingskomiteen til utstillingsstipend (1 reprs. og 1 vara)

§ 8-5 Nominasjonsutvalget skal i sitt arbeid, tilstrebe faglig, aldersmessig, kjønnsmessig, geografisk og kulturelt mangfold.

§ 8-6 Nominasjonsutvalget er beslutningsdyktig når 2 (alle) utvalgets medlemmer, er til stede. Alle vedtak treffes med alminnelig flertall.

§9. KUNSTNERISK RÅD
§ 9-1.Kunstnerisk Råd er BBKs kunstfaglige råd og jury i BUSKERUD. Kunstnerisk råd er ansvarlig for kunstneriske vurderinger og juryering i forbindelse med medlemsopptak, utstillinger, stipendtildelinger, konkurranser og lignende.
§ 9-2. Kunstnerisk råd består av de 5 representanter med 2 vararepresentanter som utgjør styret i BBK

§ 9-3. Kunstnerisk råd følger valg av styret og velges som dem for to år av gangen. De som velges, må være faglig kompetente og minst fylle kravene til medlemskap i en av billedkunstnerorganisasjonene.

§ 9-4 Kunstnerisk råd utfører sitt arbeid selvstendig og innenfor sitt mandat.Kunstnerisk råds, avgjørelser kan ikke overprøves og behøver ikke begrunnes.

§ 9-5 I BBK fungerer Styret også som Kunstnerisk råd

§ 10. MEDLEMSMØTER
Styret innkaller til medlemsmøter. Møtenes funksjon er å diskutere aktuelle saker og utveksle erfaringer.

§ 11. URAVSTEMNING.
Styret kan sende saker av spesielt stor viktighet for medlemmene til avgjørelse ved uravstemning.
Likeledes kan Årsmøtet eller Ekstraordinært Årsmøte vedta at en sak skal sendes til uravstemning.
NBKs Landsmøtevedtak og BBKs Årsmøtevedtak kan ikke overprøves ved uravstemning.
Landsomfattende uravstemninger som er bindende etter NBKs vedtekter, binder også BBK i BUSKERUDs medlemmer.
Dersom ikke minst 2/3 av medlemmene i uravstemningen stemmer likelydende, er ikke uravstemningen bindende, og den endelige avgjørelse tas av Styret. Årsmøtet fastsetter instrukser for den praktiske gjennomføringen av uravstemning.

§ 12. OPPLØSNING
For at vedtak om oppløsning av BBK skal være gyldig, må det vedtas av 2 påfølgende Årsmøter med et flertall på 2/3 av de avgitte stemmer.
I tilfelle vedtak om oppløsning, skal det samtidlig besluttes hvorledes BBKs midler og andre aktiva skal ivaretas og/eller disponeres og tilbakeføres medlemmene, og være i samsvar med BBKs formål.

§ 13. VEDTEKTSENDRINGER
1. Endringer av vedtekter krever 2/3 flertall på Årsmøtet. Vedtektsendringer trer i kraft etter foreløpig godkjenning av NBKs sentralstyre. Vedtektsendringer anses først endelig vedtatt når de er godkjent på NBKs Landsmøte.